Novogradnja  dveh CO2 silosov z opremo, skladišča za krmo, gnojišča, kompostnika in ekstenzivnega nasada


Naziv naložbe

Novogradnja  dveh CO2 silosov z opremo, skladišča za krmo, gnojišča, kompostnika in ekstenzivnega nasada


Podukrep M04.1 - Novogradnja skladiščnih kapacitet - 8 JR
Vložitev vloge  2018
Izdaja odločbe julij 2018
Vložitev zahtevka 30.6.2021


Povzetek

Z naložbo se izboljšujejo skladiščne kapaciteta za kmetijske pridelke in nadstandardno skladiščenje živinskih gnojil

Nakup kmetijske mehanizacije , kolektivna naložba


Naziv naložbe

Nakup kmetijske mehanizacije , kolektivna naložba

Trajanje vključenosti v podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

Julij 2017 – vložitev vloge,

Oktober 2017 prejem odločbe o pravici do sredstev,

December 2017 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev.


Povzetek

Kolektivna naložba na kmetijah je usmerjena v nakup kmetijske mehanizacije. Kmetiji sta se z nabavo mehanizacije odločili zaradi optimiziranja delovnih opravil, ki jih je smotrno opraviti s kmetijskimi stroji, zagotavljanje večje varnosti pri delu in bolj zdravega delovnega okolja, zmanjšanje potreb po fizičnem delu, zaradi prilagajanja podnebnim spremembam , zmanjšanje toplogrednih plinov, zmanjšanje obremenitev na okolje, izboljšanje stanja podtalnih voda. Načrtovane investicije pa bodo prispevale tudi k večji konkurenčnosti obeh kmetij, zniževanju stroškov, zmanjšanju porabe delovnega časa in k večji učinkovitosti.


Cilji

Kmetija izpostavlja naslednje kratkoročne in dolgoročne cilje: Posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;


  • Ohraniti konkurenčnost na trgu,

  • Posodobitev kmetijske mehanizacije, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,

  • Optimiziranje delovnih procesov na kmetiji in posodabljanje vpeljanih tehnologij,

  • Zmanjšanje stroškov pri pridelavi poljščini in v prireji,

  • Trajnosten razvoj kmetije z vključevanjem v okoljske programe,

  • Ohranjanje dobrega etološkega stanja na kmetiji,

  • Nenehno izobraževanje, spremljanje novosti in vpeljevanje le teh v prakso,

  • Ohranjanje delovnega mesta na kmetiji.


Dejavnosti

Kmetija je usmerjena v govedorejo in obdeluje 49,91 njiv in 7,41 ha travniških površin. Večina dohodka na kmetiji je od prireje mleka in pitanja govedi. Ukvarjajo pa se tudi z vrtnarsko proizvodnjo ( krompir, česen in čebula). Osnovno krmo na kmetiji pridelajo sami, viški poljščin se prodajo. V prihodnje nameravajo na kmetiji povečati proizvodnjo govejih pitancev in vrtnin.


Podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije. 


Povezave